Darnūs renginiai Vilniaus mieste: problemos ir galimybės

        


Miglė Paškevičiūtė

Parengta pagal A. Telešienės ir I. Dičmonaitės publikaciją „Towards Sustainable Events Policy: Applied Research on Cultural Events‘ Practices in Vilnius City“

Darnus vystymasis yra visuotinai priimta imperatyva – tai universalūs etikos principai, kuriais turi būti paremti socialiai atsakingų individų ir institucijų poelgiai. Pastaruoju metu darnaus vystymosi koncepcija vis dažniau taikoma analizuojant kultūrinius renginius, turinčius įvairialypį poveikį gamtai, ekonomikai ir sociokultūrinei aplinkai. Ši sąvoka ragina organizuoti ir įgyvendinti renginius tokiu būdu, kad jie turėtų kuo mažesnį neigiamą (arba net generuotų teigiamą) poveikį vietos bendruomenėms ir plačiajai visuomenei. Įvairiose pasaulio šalyse buvo imtasi darnių renginių organizavimo iniciatyvų, tarp kurių – sėkmingai įgyvendintas 2010 m. FIFA pasaulio čempionatas bei 2012 m. Londono olimpinės žaidynės. Nepaisant užsienio gerosios praktikos pavyzdžių, Lietuva iki šiol neturi vieningo darnių renginių organizavimo reglamento visoms savivaldybėms.

2012 m. pabaigoje Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu VšĮ Ateities visuomenės institutas atliko mokslinį darbą „ZEN. Kultūros paveldui nedarančių renginių tinklas. Sociologinis tyrimas“, kuriame išanalizavo didžiųjų Vilniaus miesto renginių atitiktį darnaus vystymosi principams. Apklausos su didžiaisiais sostinės renginių organizatoriais parodė, kad darnus vystymasis dar nėra tapęs konvencionalia praktika planuojant, organizuojant ir įgyvendinant renginius Vilniaus mieste. Nepaisant to, pastebimas ryškus renginių organizatorių atvirumas pokyčiams ir pasirengimas atitikti ,,žaliųjų“ renginių standartus. Renginių organizatoriai lanksčiai ir palankiai žiūri į darnaus vystymosi principus.

Iš renginių organizatorių pusės buvo vieningai išskirtos dvi pagrindinės kliūtys, užkertančios kelią tvaraus vystymosi principų taikymui: žinių trūkumas ir reikiamų politinių sprendimų nebuvimas. Vadinasi, sukūrus palankią konjunktūrą, renginiai Vilniaus mieste galėtų tapti darnesni, nedarantys žalos kultūriniam paveldui ir gamtinei aplinkai.

Viena iš sąlygų, skatinančių darnių renginių organizavimą, yra teisinis reglamentavimas. Renginių organizatoriai pabrėžė jaučią esminių politinių sprendimų stygių. Patvirtintos renginių rengimo taisyklės, darnaus vystymosi principų įvedimas galėtų ženkliai patobulinti renginių organizavimo reglamentavimą. Kitos priemonės – Vilniaus miesto kultūrinių renginių finansavimas, vertinant jų atitiktį darnaus vystymosi principams, renginių organizavimo tvarkų suvienodinimas savivaldybėse – taip pat ženkliai prisidėtų prie darnių renginių plėtros.

Antra vertus, tyrimo metu išryškėjo informacijos stokos ir žinių apie darnųjį vystymąsi trūkumas. Didelė dalis renginių organizatorių mano, kad jie nėra susipažinę su darnaus vystymosi samprata ir nepaiso bazinių principų. Taigi būtinoji sąlyga darnių renginių plėtrai Vilniaus mieste yra renginių organizatorių ir dalyvių švietimas bei edukacija.

Bendro pobūdžio edukacija gali būti ir paskiros organizatorių iniciatyvos, ir savivaldybės prerogatyva: nuo informacijos apie darnų vystymąsi sklaidos bei renginio organizatorių kompetencijų ugdymo iki viešųjų diskusijų, atvirų seminarų ir mokymų tikslinėms auditorijoms.

Svarbu paminėti, kad Vilniaus miesto renginių organizatoriai pasižymi išskirtiniu dėmesiu sociokultūrinei aplinkai: pažeidžiamų visuomenės grupių integracijai, vietos bendruomenių įtraukimui, savanorių užimtumo didinimui ir atsakingam požiūriui į kultūros paveldo objektus. Dėmesys sociokultūriniams aspektams skatina informacijos perdavimą, tinklaveiką, socialinę integraciją ir įvairių visuomenės grupių įtraukimą į miesto gyvenimą. Tai ypač svarbu Vilniaus miestui, pasižyminčiam išskirtine vietos gyventojų saviraiška ir gana įvairiais rajonų kultūriniais identitetais.

Šis sociologinis tyrimas yra viena iš tarptautinio projekto „ZEN. Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas“, finansuojamo pagal INTERREG IVC programą, dalių. Projektą įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su tarptautiniais partneriais.