Inovatyvių idėjų lyderius kviečiame tapti projekto dalyviais

 K v i e č i a m e dalyvauti atrankoje ir tapti projekto Kūrybinių inovacijų startas – pasirengimas, mentorystė, modeliai” dalyviais.

 Projekto tikslas – suteikti Kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) įmonėms unikalių žinių, susijusių su inovacijų vystimu ir diegimu bei pasirengti Sumanios specializacijos2 paraiškų rengimui.

Jeigu turite idėjų, kaip sukurti inovatyvų produktą ar paslaugą ir norite pasirengti Sumanios specializacijos projekto įgyvendinimui, prašome užpildyti projekto dalyvio paraiškos formą  (anketą).

Projekto metu bus atrinktos potencialios inovacijoms KKI įmonės, kurioms bus suteikta galimybė:

 • pasitikrinti savąsias inovatyvias idėjas;
 •  gauti žinių, reikalingų inicijuojant MTEPI1 projektus;
 • gauti žinių, reikalingų  rengiant Sumanios specializacijos paraiškas;

Atrinkti projekto dalyviai dalyvaus Kūrybinėse laboratorijose, kurių metu bus:

 • padedant profesionaliems mentoriams ir apjungiant meno, verslo ir mokslo specialistų patirtį bus vystomos inovatyvios idėjos, optimaliai priartinant jas paraiškų rengimui;
 • vedamos paskaitos apie ES struktūrinių fondų paramą ir inovatyvių idėjų finansavimo galimybes MTEPI srityje, Sumanios specializacijos kontekste.

Anketą prašome užpildyti iki 2015-08-31

 

Projektą finansuoja Kultūros taryba, įgyvendina VšĮ Ateities visuomenės institutas.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Auksę Statauskienę  telefonu +370 647 19 509

____________________________________________________________

1. MTEPI- moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (MTEP) ir inovacijos.

2. Sumani specializacija – MTEPI vystymo prioritetų nustatymas, pritaikytas kiekvienam regionui, atsižvelgiant į jo turimus ar galimus turėti konkurencinius pranašumus. Sumanios specializacijos strategija – išankstinė ir privaloma sąlyga Sanglaudos fondui 2014-2020 m., kuria vadovaujantis bus skirstomos šio fondo lėšos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino šešias prioritetines MTEPI raidos (toliau – Sumani specializacija) kryptis:

 • energetika ir tvari aplinka;
 •  sveikatos technologijos ir biotechnologijos;
 • agroinovacijos ir maisto technologijos;
 • nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
 •  transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos;
 •  įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Siekiant nustatyti prioritetinių Sumanios specializacijos krypčių prioritetus ir jų įgyvendinimo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Prioritetinių Sumanios specializacijos krypčių ir prioritetų įgyvendinimo programą, kurios tikslas – MTEPI sprendimais didinti didelės pridėtinės vertės, žinioms ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgai imlių ekonominių veiklų įtaką šalies bendrajam vidaus produktui ir struktūriniams ūkio pokyčiams.