Vilniaus miesto savivaldybė už darnų kultūros vystymąsi

 

Spalio 1 dieną Vilniaus miesto savivaldybės administracija organizavo „ZEN. Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas“ projekto Valdymo grupės susitikimą su Vilniaus miesto renginių organizatoriais, kurio metu pristatyti eksperčių Miglės Paškevičiūtės ir Raimondos Agnės Medeišienės parengti darnių renginių plėtros veiksmų planas bei rekomendacinės gairės Vilniaus miesto renginių organizatoriams ir dalyviams.

Vilniaus vietinio įgyvendinimo plano tikslas yra užtikrinti darnaus vystymosi principų diegimą mieste informuojant, šviečiant visuomenę ir savivaldos atstovus, taikant renginiuose inovatyvias, užsienio geraisiais pavyzdžiais pagrįstas praktikas. Susitikime buvo siūloma renginių organizatoriams realizuoti projektus, atitinkančius darnaus vystymosi standartus. Vykdant ir dalyvaujant renginiuose turi būti skirtas didelis dėmesys ekologiniam sąmoningumui, aplinkosaugai, paveldosaugai, vietinio verslo ir socialinei įtraukčiai.

Buvo akcentuota, kad siekiant įgyvendinti kultūros paveldui nedarančius poveikio renginius yra būtina, pirma, siekti balanso tarp ekonominio, ekologinio ir socio-kultūrinio darnumo, antra, koncentruotis į skirtingus renginių organizavimo etapus: planavimą, įgyvendinimą, įvertinimą, ir, trečia, taikyti Lietuvos kontekstui būdingas  gaires, atsižvelgiant į kultūrą, visuomenės mentalitetą ir įprastus verslo santykius.

„Siekiame, kad projekto metu parengtas darnių renginių plėtros veiksmų planas ir gairės, kurie projekto partnerių susitikime Italijoje buvo puikiai įvertinti, persikeltų į politinę savivaldybės darbotvarkę. Labai svarbu, kad į šiuos procesus įsijungtų politinius sprendimus darantys asmenys – teigė Vilniaus miesto mero patarėjas Gintaras Sodeika.

Valdymo grupė, remdamasi ekspertų atliktais tyrimais ir Vilniaus miesto kontekstu, pabrėžė politinį angažuotumą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir socialinę įtrauktį, organizuojant kultūros paveldui nedarančius poveikio renginius. Tiek ekspertai, tiek valdymo grupės nariai akcentavo, jog vienas iš svarbiausių veiksmų kuriant darnių renginių tradicijas mieste, yra visuomenės švietimas ir informacijos prieinamumas. VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius Gediminas Rutkauskas pabrėžė, jog nepaisant vykdomų pokyčių darnaus vystymosi srityje, būtina atkreipti dėmesį ir į platesnį socialinį kontekstą:

„Darnus vystymasis apima visas gyventojų grupes, todėl ypatingai svarbu atsižvelgti į socialiniuose visuomenės paribiuose esančius gyventojus. Daug Vilniaus miesto ir aplinkinių rajonų gyventojų neturi galimybės atvykti ir dalyvauti kultūriniuose renginiuose, todėl labai svarbu sudaryti galimybes renginiuse dalyvauti nepasiturintiems, tautinių mažumų ir įvairos rizikos grupių atstovams. Tai padaryti ne visada paprasta ir patogu, tačiau labai svarbu siekiant įtraukti ir skleisti kultūrą ne tik tiems žmonėms, kurie turi visas galimybes pasisemti kultūros.“

Pasibaigus pranešimams, itin susidomėję susitikimo dalyviai, renginių organizatoriai įsitraukė į produktyvią diskusiją, kuri bus pratęsta Lapkričio 6 dieną paskutiniame „ZEN.Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas“ renginyje.

Šis sklaidos renginys yra viena iš tarptautinio projekto „ZEN.Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas“, finansuojamo pagal INTERREG IVC programą, dalių. Vilniaus miesto savivaldybės administracija – šio tarptautinio projekto Partneris.

Parengta

Žemartas Budrys

Projektų koordinatorius

VšĮ Ateities Visuomenės Institutas

zemartas@gmail.com

+370 672 89425