Aklųjų bei silpnaregių pilnaverčio dalyvavimo kūrybiniame ir kultūriniame gyvenime kliūtys ir galimybės

Tyrimas „Aklųjų ir silpnaregių pilnaverčio dalyvavimo kūrybiniame ir kultūriniame gyvenime kliūtys ir galimybės“ buvo atliktas VšĮ Ateities visuomenės instituto pagal VšĮ „Verslas ar menas“ užsakymą. Tyrimas skirtas susisteminti ir išanalizuoti Lietuvos aplinką, įvardinti egzistuojančias problemas, trukdančias akliesiems pilnavertiškai įsitraukti į šalies kūrybinį ir kultūrinį gyvenimą, identifikuoti šios tikslinės grupės požiūrį į meno ir kultūros renginius bei nustatyti bendrąjį naujų paslaugų, kūrybinių ir kultūrinių produktų sukūrimo poreikį.

Tyrimas apima teisinių aktų ir norminių dokumentų, susijusių su neįgaliųjų menine ir kultūrine veikla, statistinių duomenų ir mokslinės literatūros analizę bei ekspertinius interviu su aklaisiais ir silpnaregiais bei atsakingais valstybinių institucijų atstovais. Tyrimo metu paaiškėjo pagrindinės aklųjų ir silpnaregių įsitraukimo į kultūrines veiklas kliūtys: asmeninio asistento (skaitovo, palydovo, tarpininko) paslaugų trūkumas, netolygus geografinis kultūrinių renginių, pritaikytų akliesiems ir silpnaregiams, išsidėstymas, informacinė atskirtis, infrastruktūros nebuvimas bei iniciatyvumo ir savimotyvacijos stoka. Taip pat buvo išanalizuotas naujų paslaugų ir prekių poreikis regėjimo negalią turintiems asmenims bei išdėstytos problemos ir pateikiami rekomenduojami sprendimo būdai valstybės, savivaldybių ir organizacijų lygmenimis.

Visapusiškas neregių ugdymas, atsižvelgiant į jų poreikius, gebėjimus, saviraiškos ir kūrybingumo galimybes, užtikrina aktyvų ir lygiateisišką dalyvavimą visuomenės gyvenime bei padeda socialiai integruotis. Siekiant mažinti regėjimo negalią turinčių žmonių socialinę atskirtį bendruomenėje, būtina didinti regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą, motyvaciją dirbti, mokytis, užtikrinti neregių ir silpnaregių aktyvų dalyvavimą kultūrinėje, kūrybinėje (meninėje) veikloje. Šio tyrimo rezultatai padės nubrėžti gaires tolimesnių socialinių projektų inicijavimui ir prisidės prie šios visuomenės grupės gerovės didinimo.