Tyrimas „MTEPI potencialas ir raiška KKI (audiovizualiniame) sektoriuje Frascati nuostatų kontekste“

AKTUALUMAS

Inovacijų skatinimas yra vienas prioritetinių tikslų politiniuose Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos strateginės plėtros dokumentuose (Strategija „Europa 2020“, Strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa) bei Lietuvos kultūros politikos dokumentuose (Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015-2020 metų plėtros kryptys, Kultūros objektų aktualizavimo 2014– 2020 m. programa). Tačiau 2015 m. Pasauliniame inovacijų indekse tarp 28 ES šalių Lietuva užėmė tik 23 vietą, o Europos Komisijos sudaromoje Europos inovacijų sąjungos švieslentėje pernai lenkė tik tris ES šalis – Latviją, Rumuniją ir Bulgariją.

ES ir Lietuvos politiniuose dokumentuose vartojama inovacijų samprata yra iš esmės grindžiama siaurai suprantama technologinių inovacijų samprata, ją papildant pirmiausia verslo organizacijų veiklos specifika. Lietuviškos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų metodologijos yra orientuotos į technologines inovacijas ir nėra aiškus kultūrinių ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriui, todėl reikalauja papildomos MTEPI metodologijos ir taikymo vadovo.

KKI akivaizdžiai neišnaudoja joms iš prigimties būdingo kūrybinio potencialo ir dėl išorinių, ir dėl vidinių priežasčių: 1) jos nėra aktyviai įtrauktos į ES ir nacionalinę inovacijų politiką ir 2) nėra aiškių metodologinių dokumentų, kuriais disponuoja kitos sritys, ir kurios motyvuotų bei finansiškai skatintų KKI organizacijas diegti inovacijas ir dalyvauti inovacijų politikoje. Tačiau įvertinus KKI potencialą ir plėtros galimybes, 2014–2020 metais Sumanios specializacijos kontekste didžiausias proveržis numatomas audiovizualinių medijų ir dizaino sektoriuose.

KKI vaidmuo inovacijų politikos kontekste yra ypatingai reikšmingas, KKI terpėje išryškėja kūrybiško mąstymo, įvairių sričių ir tipų inovacijų galimybės, aktualios ir ūkio plėtrai, ir socialinės aplinkos raidai, ir kultūros gyvenimo procesams.

Atsižvelgus į akivaizdžias metodologines inovacijų identifikavimo, diegimo ir dokumentavimo problemas KKI sektoriuje, Ateities visuomenės institutas, kartu su kultūros, mokslo, verslo partneriais ‒ LR Kultūros ministerija, Mokslo technologijų ir inovacijų agentūra (MITA), Lietuvos inovacijų centru (LIC), Kauno technologijos universitetu (KTU), Asociacija ,,Vilniaus kino klasteris“ (VKK), Nacionaline kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacija (KIKA) ‒ inicijavo tyrimą ,,MTEPI potencialas ir raiška KKI (audiovizualiniame) sektoriuje Frascati nuostatų kontekste“, kuris priskirtinas KKI plėtros procesų analizei ir vertinimui. Numatomo tyrimo objektas ‒ MTEPI procesai ir plėtros galimybės KKI (audiovizualiniame) sektoriuje.

PROJEKTO (TYRIMO) TIKSLAS – išanalizavus Lietuvos ir užsienio šalių MTEPI skatinimo KKI sektoriuje priemones, identifikuoti MTEPI apraiškas audiovizualiniame sektoriuje, ir inovacijų plėtros procesų skatinimui parengti pilotines metodologijas ir rekomendacijas Lietuvos KKI (audiovizualiniam) sektoriui.